AANPAK

 

 

Financiële ondersteuning van kinderen in de basisscholen.

De context

De moeilijkheden die er nu zijn om de vacatures in alle beroepen in te vullen, heeft ons doen nadenken. Het aantal van deze vacatures neemt toe wegens het wpolomne.org http://www.asianbridewear.com gemis aan goed opgeleide mensen. We weten dat ook armoede een negatieve invloed heeft op deze opleiding. Door armoede worden de jongere kinderen vanaf hun eerste levensjaren al belemmerd in hun ontwikkeling. Door armoede college paper writer men dating sites wordt de sociale omgang bijna onmogelijk en deelname aan het culturele leven is zo goed als uitgesloten. Een bijkomend steuntje kan kinderen en hun families helpen zich uit de spiraal van de armoede op te tillen.

Omdat er echter noden zijn die weinig of niet aan bod komen in België( Vlaanderen), heeft DGD besloten om specifiek kinderen financieel te steunen. Het gaat dan om steun te verlenen voor o.a. extra schoolkosten.  Niet alleen kinderen die nog een familie hebben, maar ook weeskinderen e.a. die nood aan hebben aan deze steun. Zoals de toestand nu is, verminderen deze problemen niet, integendeel nemen ze toe.

 

 De verantwoording.

Dat de wetenschappelijke, geestelijke en culturele ontwikkeling van een kind fel beïnvloed wordt door zijn omgeving en zijn familiale toestand, staat als een paal boven water.

Als we weten dat:

25% van de kinderen woont zonder bad, toilet, centrale verwarming of stromend water

18% leeft in een gezin dat het moeilijk heeft om rond te komen

6%  opgroeit in een gezin zonder inkomen uit betaalde arbeid

10% van de bevolking een inkomen heeft onder de armoedegrens

40% van de huurders woont in een onvolwaardige woning.

Dan kan men eenvoudig besluiten dat helpen van kinderen, bedoeld in deze Aktie, noodzakelijk is.
Des te meer omdat noch de overheid, noch de OCMW s’ hiervoor voldoende middelen vrijmaakt.

We weten met zekerheid dat armoede gepaard gaat met meer ziekte. Ook voor kinderen is dat zo. Bijkomend worden dan de onderwijskansen aangetast. Zo kan de vicieuze cirkel dan beginnen: onvoldoende onderwijs, geen arbeidsvooruitzichten, opnieuw geen kansen voor de kinderen ……..

Toch hopen we met dit initiatief, kinderen opnieuw hoop te geven op een betere toekomst,

Steeds vooropgesteld dat uw bijdrage als een druppel van goud kan zijn.

Uittreksel uit de voorwaarden voor sponsors en Kinderen.

1.Kinderen die in aanmerking komen, moeten op regelmatige basis onderwijs volgen in België. Ze dienen in België te wonen, Belg zijn of een asielaanvraag hebben ingediend, met een redelijke kans op goedkeuring.

2.Iedereen kan een kind sponsoren mits een storting van 200 € voor een kind dat de lagere school volgt of aanvangt.

Hier kan men kiezen voor een eenmalige sponsoring van 1 jaar, ofwel een vrijblijvende overeenkomst maken voor:

a. de volledige cyclus van de lagere school, of 6 jaar.

c. een andere combinatie.

2.1.De 200 € kan ook in meerdere keren gestort worden, tussen 1jan. En 31 dec. van hetzelfde jaar.

2.2 De sponsoring kan altijd stopgezet worden. Gelieve bij een stopzetting De Gouden Druppel hierover in te lichten, zodat tijdig een nieuwe sponsor gevonden kan worden om de cyclus van het kind niet nodeloos te onderbreken.

3.De jaarlijkse stortingen houden in dat men de resultaten van de sponsoring kan volgen. Dit gebeurt door o.a. schoolresultaten mede te delen.

4.De kinderen zullen bij wijze van een proefperiode enkel bekendgemaakt worden met hun voornaam.

5.De sponsor is gehouden de regels van de privacy te eerbiedigen. Corresponderen met het kind kan enkel via De Gouden Druppel.

6.Groepssponsoring kan eveneens. Hiertoe dient een verantwoordelijke aangeduid college paper writer men dating sites te worden die de opvolging regelt voor de deelnemers. In dit geval is het echter voor de fiscus uitgesloten om hiervoor een vrijstellingsattest voor de belastingen te vragen.

 

Concreet:

Een aanvraagformulier kan bekomen worden bij: info@degoudendruppel.org

Of klik hier voor het online aanvraagformulier

 

ARMOEDE ook in  2013 nog steeds actueel: 

Armoede is meer dan ooit actueel. Talloze studies en rapporten tonen dat eenduidig aan.
Méér nog: het aantal mensen wpolomne.org http://www.asianbridewear.com dat met armoede geconfronteerd wordt, groeit nog.
De crisis slaat hard toe. Gelukkig zijn er vele mensen en organisaties die de hand reiken aan hun medemens in deze benarde situatie. De Gouden Druppel is een steun en eerbetoon aan een organisatie die zich verdienstelijk maakt op het vlak van de armoedebestrijding in ons land ofwel is in het nieuwe project als financiële steun voor kinderen in het lager onderwijs. 

Bekijk vroegere laureaten !

GIFTEN: VDK
BE77 8926 8028 5742

(fiscale attesten beschikbaar voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar)

Persknipsels en video’s over vroegere projecten.